Praktijk voor Pedicure, Voetverzorging en Massage
ZORG VOOR JOUW VOETEN

Privacy

Hieronder geef ik aan hoe ik om ga met de privacy van jouw persoonsgegevens.

Ik leg een dossier aan van al mijn cliënten.

Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar, zullen de ouder(s) met gezag of wettelijke vertegenwoordiger(s) met gezag, toestemming moeten verlenen.

In het dossier worden persoonlijke gegevens, de verslaglegging van de intake, de analyse, de observaties en de verslagen van de behandelingen opgenomen, voor zover deze van belang zijn voor een goede (registratie van de) behandeling.

Gegevens, die van derden zijn verkregen, kunnen ook deel uit maken van het dossier. Voor het verkrijgen van gegevens van derden is jouw toestemming nodig.

Ik bewaar je dossier vijf (5) jaar.

Als jouw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een beroepsgeheim.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

Van volwassenen (vanaf 16 jaar): de volledige naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres.

Van minderjarige cliënten (jonger dan 16 jaar):  de volledige naam, adres, postcode en woonplaats en geboortedatum.

Van de ouder(s) met gezag of wettelijk vertegenwoordiger(s) met gezag van kinderen jonger dan 16 jaar worden de volgende gegevens vastgelegd: volledige naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer en e-mail adres.

Indien van belang voor een goede behandeling, leg ik de gegevens vast van je huisarts, behandelend specialist of een andere hulpverlener. Voor de vastlegging hiervan vraag ik je vooraf om toestemming.

Doeleinden

De persoonsgegevens worden vastgelegd:

- Voor je dossier en voor het eventueel opmaken van een factuur;

- Om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen, om met jou te kunnen communiceren en om je informatie te kunnen verstrekken;

Om je privacy te waarborgen, zodat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben, heb ik passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen.

Uiteraard ga ik zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.

Jouw privacy rechten

Je bent mijn cliënt en hebt het recht om te bepalen welke gegevens ik wel en niet van jou ontvang.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer je meent dat ik bepaalde gegevens over jou onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt je mij om een correctie vragen.

Indien je niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie registreer, dan kun je mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard zal ik in dat geval aan jouw verzoek voldoen.

Indien je dit eventueel wenst, kun je mij vragen om je gegevens door te zenden aan een derde. Na ontvangst van je verzoek zal ik hier zo spoedig mogelijk aan meewerken.

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden door mij op deze pagina opgenomen.

VOETcoach, Ria Schuurman

Zwolle, november 2021.